RUS  ENG     

/ О нас / Исследования / Журнал "Нова Генерація" / Трудоустройство / Материально-техническая база / Контакты /

Спосіб психотерапії за К.Кононенком

Спосіб психотерапії, який полягає в тому, що пацієнту проводять сеанси психологічного консультування, а також діагностичні та терапевтичні сеанси, що передбачають бесіду, візуальну психодіагностику, проективну методику та діагностику методами парапсихології та вплив на організм немедикаментозним інструментарієм: енергоінфо-рмаційним збором 2 рази на день по 15 хвилин, змащування сакральною олією рефлексогенних зон 2 рази на день, носіння оберегу-талісмана на період всього курсу терапії, вплив на людину листівкою "Планета" 2 рази на день, курс терапії триває до нормалізації стану пацієнта, причому всі терапевтичні заходи проводять із використанням фотографії спеціаліста, який призначив терапію, після терапії здійснюють контроль.

Корисна модель належить до медицини, психології та парапсихології і, може бути використана для психодіагностики, психологічної консультації, немедикаментозної терапії і профілактики захворювань із різним психологічним статусом, психоемоційних і психосоматичних розладів, а також для досягнення психічної гармонії та при стресових ситуаціях. Має властивості впливати на поведінку людини, психіку та соматику з метою стабілізації та гармонізації поведінкових та психічних функцій, компенсації патологічних процесів в організмі людини, а також з метою попередження негативного впливу несприятливих подій в процесі життя людини.

Відомо, що перенапруження нервової системи обумовлено надмірним потоком інформації, що спрямована на людину і викликає дисбаланс між процесами збудження та гальмування в корі головного мозку потоком інформації, що сприймається людиною, а також активізацію лімбічної та гіпота-ламічної систем і збудження дискоординацІЇ вегетативної нервової системи. Як наслідок виникає широкий спектр соматичних проявів, при цьому різним групам соматичних захворювань відповідає певний психологічний статус.

Роботи академіка В.Я. Вернадського показали, що "... закон всесвітнього тяжіння і загальної інформаційної взаємодії являється основою існування Вселеної". Виходячи з цього, усе живе являє собою єдину інформаційну систему, у якій всі елементи взаємодіють між собою. Людина є вищою формою інформаційного простору на Землі. Біополем володіє будь-яка жива матерія і несе в собі всю інформацію про її стан.

Виникнення несприятливих подій в процесі життя людини і як наслідок - психосоматичних захворювань, пов'язане, як вважається, з поломкою індивідуального бар'єру системи психічної адаптації, котра е інтегральним функціональним органом, що об'єднує численні підсистеми, зокрема: сприйняття і переробки інформації, емоційного реагування, соціально-психологічних контактів, сну і неспання, ендокринно-гуморальної регуляції тощо. Механізм роботи функціонуючих органів, матеріальним субстратом якого є багаторівневі синхронно-функціонуючі області кори головного мозку та інших відділів центральної нервової системи, здійснюється не стільки матеріальними елементами, скільки інформаційними процесами, які впливають на збудження і гальмування нервових процесів; аналіз, синтез і перероблення інформації; вибір рішення і організацію дії досягнення. Саме тому при терапії психосоматичних захворювань та вирішення життєвих проблем необхідно застосовувати принцип цілісності і системності, а діючий фактор повинен мати інформаційну природу впливу на всі рівні системи психологічної адаптації, включаючи універсальний та індивідуальний підходи і, перш за все, досягнути психічної гармонії.

Звідси виникає необхідність психологічної стабілізації та гармонізації пацієнта, для чого відомими є наступні способи:

 • аутогенне тренування - метод, направлений на досягнення пацієнтом м'язової та психологічної релаксації завдяки використання ним стандартних формул самонавіювання [Линецкий М.Л. Спорные вопросы теории и практики аутогенной тренировки. В сб: Психическая саморегуляция. - М. -1988, с.33-35; Лобзин B.C., Решетников М.М. Аутогенная тренировка. - Л. - 1986, - с.279]. При цьому спостеігається пряма залежність ефективності лікування від індивідуальних здібностей та інтелектуального розвитку пацієнта, а стандартизованість формул самонавіювання не дозволяє досягнути індивідуального підходу до пацієнта. Стійкий ефект досягається лише в 50% випадків застосування методу;
 • метод поведінкової терапії с використанням біологічно зворотного зв'язку, що заключається у навчанні психофізіологічної саморегуляції при допомозі релаксаційної техніки. [Biofeedback: basik research and clinical applications. / Eds.Richter-Heinzich E., Miller N.E.: VEB Deutcher Vertag. -1982- 141р.; Roberts A.H. Biofeedback: research, training and clinical roles. // Am. Psycho). -1985 v. 40 - N8]. При застосуванні цього методу використовується апарат, що дозволяє пацієнту під час занять отримувати інформацію про зміну будь-якої фізіологічної функції (наприклад, артеріального тиску). Метод недостатньо ефективний в силу тих же причин, що і метод аутогенного тренування;
 • метод режисерської постановки симптому, що полягає в проробленні, проживанні різноманітних ситуацій, виробленні погляду на ситуацію зі сторони партнера, виробленні корегованої самокритики [Василюк Ф.Е. Режиссёрская постановка симптома /психотерапевтическая методика/. Московский терапевтический журнал. -1992. - №2. - с. 105-144]. Эфект дії методу на стан нервової системи не вивчався;
 • медитативні методики, що полягають в пасивній концентрації на будь-якому об'єкті (образ, предмет, звук, слово), наслідком чого являється досягнення пацієнтом психологічної релаксації та пониження стресорної дії [Benson H. The relaxation response and the treament of anxiety. //Psychiatry update: Am. Psychiat Ass. Ann. Rev. -Am. Psychiatric. Press. - 1984 - v.3 - p. 440-453]. Метод ефективний лише при застосуванні його з іншими, більш активними.

Корисна модель направлена на вирішення задачі усунення поведінкових. психологічних (емоційна неурівноваженність, агресивність, страх, іпохондрія и т.п.) та вегетативних змін та розладів внаслідок досягнення психічної гармонії, та не потребуючий застосування яких-небудь фармакологічних препаратів, з найбільшою ефективністю та у найкоротший термін шляхом оптимального використання психофізіологічних резервів організму та наукового немедикаментозного інструментарію.

В основу даного винаходу поставлена задача -створити спосіб психотерапії, який враховував би синтез впливу на людину через органи чуття, а також парапсихологічний вплив (минаючи органи чуття) та за допомогою наукового немедикаментозного інструментарію.

Поставлена задача вирішується тим, що нами створено спосіб психотерапії, який полягає в тому, що людині, яка страждає на психологічні розлади, психосоматичні захворювання або негативний вплив несприятливих подій в процесі життя проводять сеанси психологічного консультування, а також діагностичні та терапевтичні сеанси, що передбачають бесіду, візуальну психодіагностику, проективну методику та діагностику методами парапсихології та вплив на організм немедикаменто-зним інструментарієм: енергоінформаційним збором 2 рази на день по 15 хвилин, змащування сакральною олією рефлексогенних зон 2 рази на день, носіння оберегу-талісману на період всього курсу терапії, вплив на людину листівкою "Планета" 2 рази на день, курс терапії триває до нормалізації стану пацієнта, при чому всі терапевтичні заходи проводять із використанням фотографії спеціаліста, який призначив терапію. Після терапії здійснюють контроль.

Механізм дії даного способу полягає в слідуючому. Для попередньої дії на людину, що потребує допомоги, спеціально в засобах масової інформації розміщуються певні інформаційно-переконуючі повідомлення [Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №15859, Науковий твір "Сборник рекламных текстов, выдержек из писем и записей книги благодарностей для работы психологов, парапсихологов, народных целителей, знахарей, гадалок, ясновидящих и прорицателей, а также оригинальная идея подачи рекламного макета"]. Ці повідомлення являються першорядними засобами, що впливають на людину, та являються засобом самонавіювання. Це навіювання людині полягає в тому, що проблему можна вирішити. Після того, як пацієнт готовий до прийняття допомоги, з пацієнтом проводять психодіагностику.

Така діагностика має слідуючи методи: візуальна психодіагностика, проективні методики, діагностика методами парапсихології (зверхчуглива рецепція: телепатія, радіестезія, психометрія, яс-нобачення, регресія). Вищенаведена діагностика, подальше психологічне консультування і психокорекція [Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №158562, Науковий твір "Текст, порядок и последовательность работы психолога, парапсихолога, народного целителя, знахаря, ясновидящего, прорицателя, гадалки и др. лиц ведущих индивидуальный прием клиентов по вопросам: лечения, консультаций, рекомендаций, снятия порчи, сглаза, проклятий, одиночества, поиску работы и удачи, избавления от алкогольной и др. зависимостей, проблем с потенцией и др. вопросам человеческой жизни - во время первичного приема, вторичного приема, диагностики, обряда и контроля"] досить точно діагностує "проблему" пацієнта та підготовлює його для подальшої терапії немедикаментозним інструментарієм. Після сеансів психологічного консультування і терапії над пацієнтом здійснюють контроль. При цьому перевіряється правильність виконання даних рекомендацій; виявляється, на якому етапі знаходиться процес подолання проблеми; доповнення, корегування або зміна процесу подолання проблеми шляхом зміни направленості дії.

До немедикаментозного інструментарію відноситься:
енергоінформаційний збір для гармонізації стану людини, листівка "Планета", сакральна олія, засіб захисту та допомоги людині "Оберіг-талісман" та фотографія спеціаліста

Енергоінформаційний збір для гармонізації стану людини являє собою збір рослин: звіробою, деревію, м'яти [UA №134130, А61Н39/00, публ. "ПВ" №3, 2006р.]. Він являється засобом нового покоління, що створено на основі енергоінформа-ційної обробки рослин. У якості енергоіиформацій-ної матриці використовуються наступні природні камені: агат, аквамарин, перли, місячний камінь, обсидіан, опал, рубін, топаз, халцедон. Це дозволяв одержати дуже стійку енергоінформаційну субстанцію. Спрямованість запропонованого збо-РУ:

 1. Виявлення і знищення негативно? енергії й інформації;
 2. Переробка негативної енергії й інформації в нейтральну;
 3. Посилення нейтральної енергії й інформації в позитивній спрямованості.

Кожна складова рослина цього збору шляхом фізичної взаємодії каменів та рослини піддається енергоінфррмаційній обробці. При чому кожній рослині відповідають певні камені. Скурювання житла за допомогою даного збору зазвичай робить жінка. У будинку, крім тієї людини хто буде робити цю процедуру, нікого ні повинно бути: ні людей, ні тварин, ні птахів; акваріум накрити щільною темною тканиною. Процедуру варто проводити без електричного світла й інших включених електроприладів. Вміст пакетика висипають в столову ложку або блюдечко і підпалюють верхній шар. З ложкою на протязі 10-15 хвилин потрібно ходити й скурювати приміщення, кімнати, сарай, літні кухні, гаражі, шафи, тумбочки, комори. Попіл або залишок незгорілого енергоінформаційного збору необхідно кинути в проточну воду (умивальник, унітаз) або прикопати в землю.

Листівка "Планета" [UA №14800. А61Н7/00, публ. "ПВ" №5, 2006р.], за допомогою якої нормалізується психічна гармонія, виготовлена з крейдованого папера щільністю 100г/м2, розміром А5 (21см х 15см). Листівка є типографською проекцією художньої роботи (полотно, олія), виконаної за замовленням ПП "Нова генерація", надрукованої в журналі "Нова генерація", №1-3, 1993. 30.03. У правому нижньому куті листівки знаходиться текст (колір білий, шрифт Penta Bold, 24 pt) зі збірника віршів А.Д. Дементьева " Виражи времени" - М.: Изд-во Эксмо, 2004.:

Не могу уйти из прошлого.
Разорвать живую нить...
Все, что было там хорошего.
Мне б хотелось повторить.

Дана листівка має певний набір кольорів у певному співвідношенні, при цьому колір і текст листівки спрямовані на гармонізуючий ефект пацієнта. Лікувальний вплив кольору пов'язаний із впливом коливальних хвиль визначеної довжини на наші органи і психічні центри. На думку багатьох фахівців, механізм багатьох хвороб обумовлений порушенням у тому числі і колірної гармонії, змішанням кольорів, дефіцитом визначеного кольору, необхідного для життєдіяльності органів і психічної гармонії. Якщо повернути відсутність певного кольору або очистити його від сторонніх домішок, можна відновити рівновагу в організмі.

Сакральна олія [UA №16881, А61К9/133, публ. "ПВ" №8, 2006р.] містить олію із апельсина та додатково містить чорний кремінь, який додають при гідродистиляції уже готової ефірної олії апельсина. Кремінь в даному випадку слугує інформаційно-енергетичною матрицею, який очищую та активує воду. Способи застосування сакральної олії досить різні: аромаламла, масаж, ванна, лазня, компрес, у шампунь, на мило, білизну, одяг, носову хустку, серветку, подушку, у виді парфумів -методом помірного дотику дозатора (кришка флакона). За допомогою використання сакральної олії досягаються такі результати:

 1. Гармонізація психоемоційного, функціонального і фізіологічного стану;
 2. Подолання кризових ситуацій;
 3. Пробудження духовності;
 4. Покращення самопочуття;
 5. Усунення негативних впливів навколишнього середовища;
 6. Лікування і профілактика функціональних розладів органів і систем.

Засіб захисту та допомоги людині "Оберіг-талісман" [UA №19787, A61N2/00, публ. "ПВ" №12, 2006р.] представляє собою картонну двошарову картку розміром 6 х 9см, з однієї сторони якої є зображення Колеса Фортуни з карти Таро №10, а з іншої - зображення Знаку щастя (три рівнобічні трикутники, що між собою сплетені), в середині якої розміщена металева фольга із заліза з вигравіруваним Знаком щастя, яку попередньо було оброблено за допомогою воску та дії енергоінформаційного збору. Засіб, є легким і зручним для постійного носіння, а також може взаємодіяти з будь-якою людиною чи групою людей.

Направленість засобу:

 1. Захист від шкідливого електромагнітного випромінювання та в'ю дії шкідливих енергоінформаційних джерел;
 2. Стабілізація роботи окремих органів і систем людського організму;
 3. Полегшення подолання кризових ситуацій шляхом перенесення важкості виникнення життєвих проблем на "Оберіг-талісман";
 4. Пробудження резервних можливостей людини.

При підвищеній функції роботи будь-якого органу або цілої системи органів "Оберіг-талісман" шляхом електромагнітних коливань через електромагнітне поле людини відповідно підвищує або понижує функцію роботи окремого органу чи окремої системи органів, а значить - стабілізує роботу організму в цілому. Також засіб застосовується для психологічної підтримки, для впевненості, що маючи "Оберіг-талісман* людина надійно захищена від шкідливої дії оточуючого, що людина "скине" з себе частину або всю проблему, таким чином П буде супроводжувати удача. Мозок людини в процесі життя використовує свої можливості далеко не в повному обсязі, а значить й можливості в рішенні життєвих питань використовуються не повністю. Електромагнітні коливання, що випромінює "Оберіг-талісман" через електромагнітні коливання людини підсилює перш за все поріг чутливості його органів відчуття, що призводить до викликання елементів яснобачення та телепатії. А останні в свою чергу сприяють полегшенню подолання різноманітних життєвих проблем.

До немедикаментозного інструментарію також відноситься фотографія спеціаліста. В даному випадку фотографія виконує роль плацеботерапії (навіювання, самонавіювання). Ефект забезпечується присутністю поряд того, в кого повірив пацієнт, на кого покладає надію у вирішенні своїх проблем.

Сукупність складових даного способу дозволяє вирішити поставлену задачу, а саме - створити спосіб усунення психологічних і вегетативних змін та розладів шляхом впливу на поведінку людини, психіку та соматику з метою стабілізації та гармонізації поведінкових та психічних функцій, компенсації патологічних процесів в організмі людини, а також з метою попередження негативного впливу несприятливих подій в процесі життя людини у найкоротший термін шляхом оптимального використання психофізіологічних резервів організму та наукового немедикаментозного інструментарію.

Приклади. Експериментально-клінічні дослідження захисних властивостей даного засобу було вивчено у 20 осіб чоловічої та жіночої статі з різного роду захворюваннями, зокрема вегето-судинна дисфункція, гіпертонічна хвороба, неврологічні розлади.

Всіх пацієнтів на початку дослідження було обстежено з використанням таких методів як загально клінічні лабораторні аналізи, ЕКГ, електроенцефалограма (ЕЕГ). За електрокардіографічними показниками було виявлено порушення в роботі серця у 14 пацієнтів, зміни на ЕЕГ у 8.

При повторному обстеженні пацієнтів вже при наявності у них оберегу-талісману у 10 було зафіксовано поліпшення показників ЕКГ та у всіх 8 пацієнтів нормалізація показників ЕЕГ.

Результати випробувань засобу показують, що він не лише захищає людину, а й нормалізую функцію органів та систем. Крім того, засіб зручний в експлуатації, економічний, не спричиняє негативний вплив на осіб, що їм користуються.


О нас | Исследования | Журнал "Нова Генерація" | Трудоустройство | Материально-техническая база | Контакты